MISJA I STATUT

Fundacja „Siła Uśmiechu” prowadzi działalność dobroczynno-opiekuńczą w zakresie pomocy osobom potrzebującym, chorym i umierającym oraz ich rodzinom, a także rodzinom pozostającym w żałobie po stracie dziecka. Ponadto:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

2) działalności charytatywnej

3) ochrony i promocji zdrowia

4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

5) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

6) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

7) wypoczynku dzieci i osób starszych

8) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

9) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji

10) ratownictwa i ochrony ludności

11) promocji i organizacji wolontariatu

12) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

13) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

fundacja

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1)  współpracę z instytucjami świadczącymi opiekę zdrowotną oraz pomoc społeczną

2)  organizowanie i finansowanie poradnictwa psychologicznego, pomoc w zaakceptowaniu faktu niepełnosprawności, choroby bądź straty, pomoc w przezwyciężeniu wykluczenia społecznego

3) otaczanie opieką oraz wsparcie psychologiczne dla dzieci chorych, niepełnosprawnych oraz potrzebujących

4) otaczanie opieką oraz wsparcie psychologiczne dla rodzin dzieci chorych i niepełnosprawnych

5) pomoc w leczeniu, zaopatrzeniu w leki oraz sprzęt rehabilitacyjno-leczniczy, organizowanie zbiórek leków oraz sprzętu, a także środków finansowych potrzebnych na ich zakup

6) spełnianie marzeń dzieci i seniorów objętych opieką Fundacji

7) organizowanie zajęć oraz kursów o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym dla podopiecznych

8) organizowanie imprez oraz spotkań dobroczynnych i okolicznościowych

9) organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci

10) organizowanie zbiórek żywności i rzeczy dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej

11) organizowanie szkoleń dla osób współpracujących z Fundacją

12) pomoc i wsparcie rodzin w żałobie

STATUT FUNDACJI