PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

Zanim zdecydujesz się zostać wolontariuszem poznaj swoje przyszłe prawa i obowiązki:

PRAWA

 • poznanie statutu Fundacji, jej misji, celów i panujących zasad,
 • uzyskanie informacji o przysługujących prawach i obowiązkach,
 • informacje o ryzyku związanym z wykonywanymi świadczeniami,
 • wybór rodzaju i charakteru wykonywanej pracy,
 • podpisanie umowy wolontariackiej,
 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
 • bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania pracy,
 • pisemne zaświadczenie o współpracy wraz z opisem wykonywanych zadań oraz zdobytych w ten sposób umiejętności,
 • uczestniczenie w zebraniach i szkoleniach dla wolontariuszy.

OBOWIĄZKI

 • wykonywanie pracy określonej w umowie, ochotniczo i bez wynagrodzenia,
 • wypełnianie obowiązków z należytą starannością i rzetelnością,
 • działanie w interesie Fundacji oraz tworzenie jej dobrego wizerunku
 • dbanie o majątek Fundacji,
 • zachowanie w tajemnicy informacji, zwłaszcza w zakresie sytuacji zdrowotnej i socjalnej podopiecznych Fundacji
 • traktowanie każdego z życzliwością i szacunkiem, w szczególności podopiecznych Fundacji, członków ich rodzin oraz pracowników i wolontariuszy,
 • utrzymywanie kontaktu z koordynatorami, informowanie o zmianach w zakresie możliwości wykonywanej pracy.

Jeśli jesteś gotowy spełnić powyższe obowiązki i chcesz dołączyć do naszej ekipy dowiedz się  JAK ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM

Sprawdź też jak wygląda przykładowa umowa: UMOWA WOLONTARIACKA (wolontariat szpitalny)